نمیدون کاری که دارم میکنم درست یا نه
به سرم زده بزارم برم از کشور خارج شم .هرچی شد .شد
به دلیل وضعیت مالی بد, نتونستم برم دانشگاه
از درون داغونم کسی نمیدونه ,تا شروع میکنم با کسی درد و دل کنم . اون هم سفره دلش رو باز میکنه
احساس میکنم همه دارن ازم جلو میزنن .
همه سرشون گرم کارشونه ولی من چیکار کنم ؟