سلام دختری هستم سی ساله یک بار عقد کردم و جدا شدم اگر بخوام با کسی که قبلا ازدواج کرده ازدواج کنم و بخواهم با همسر سابق ایشان دیداری داشته باشم چطور این موضوع را با آن آقا مطرح کنم؟