سلام من 21 سالمه میخواهم از دوران دبیرستانم صحبت کنم که همه در دبیرستان مرا ازار میدادند و به صورت مسقره کردن میگفتند تو خیلی ساکتی و من هم جوابشان را نمیدادم چون حرفی برای گفتن نداشتم به نظر شما انها از کجا میفهمیدند که من ساکتم چون به من کم حرف هم نمیگفتن فقط ساکت میگفتند من چه باید بکنم که دیگر کسی جرعت ساکت گفتن به من را نداشته باشد