من مشکلی که دارم اینه که کلمه دوست دارم را نمیتونم به زنم بگم و این در حالیه که من عاشق زنم و زندگیم هستم و تمام سعی ما دارم میکنم که اونا تو رفاه باشن نمیگم همه چی براشون فراهم کردم ولی سعی خودما میکنم .در حال حاضر هیچ رفیقی به جز کارم و زن و بچه م ندارم ولی زنم دوست داشتن منا نمیفهمه البته زنا متاسفانه کلا به ظواهر توجه دارن و زبان گویا من واقعا زندگیما دوست دارم ولی زنم میگه تو منا دوست نداری و دائم حرفای ناامید کننده میزنه .من میگم وقتی یه مرد همه تفریحش فقط کارشه پس زنم تو خونه مسئولیتی داره .من میگم وقتی مرد از کار میاد خونه دوست داره خنده زنشا ببینه نه اخم اونا .من میگم اگه اتفاقات و کدورتهای خانوادگی پیش اومد زن و مرد باید به خاطر دوست داشتن همدیگه باید گذشت کنن و تا ده سال دیگه چیزی را کش ندن و به روی هم نیارن که مادرت چی گفت یا فلانی چی گفت .حالا من از شما راهنمایی میخوام که به حقیر کمک کنین که دوست داشتنم به زنما اثبات کنم .تشکر