سلام مدت زیادیه دچار بی انگیزگی و بی برنامگی شدم از بعد از پیش دانشگاهی این مسئله اغاز شد.برای خودم و زندگی هیچ کار نمیکنم حتی تلاشی برای یادگیری ندارم با اینکه زمینه های زیادی برایم فراهم است…
برای پیشگیری از افسردگی سرکار می روم…
این مسئله خودم و همسرم رو خیلی ازار میدهد تاثیر زیادی بر زندگیم گذاشته است…
انگار هیچ جوری نمیتونم ازش فرار کنم ؟