بنظرشمامن بایدچیکارکنم فقط نگین صبرک واقعاصبر کاریازنبوده واسش میترسم زندگیم ازهم بپاشه