یه مدته زده به سرم دوست پسر داشته باشم ولی از عواقبش میترسم … میگن وابستگی میاره و نمیشه ازش فرار کرد درست میگن ؟