یه مدتیه توی کار احساس خستگی میکنم و دوست دارم اونو عو کنم .. ولی تو این اوضاع خراب کاری میترسم اوضاع از این که هست بدتر بشه واقعا” از کارم متنفرم چیکار کنم ؟