سلام 24 ساله هستم و متاهل .. نمیدونم شاید این مشکل منو خیلی از خانوما داشته باشند من خیلی ارومم یعنی کار به کار کسی ندارم اما چند روز مونده قبل پریود شدن یه چیزی نمیذاره به چیزای خوب فکر کنم …مدام خاطرات بدو میاره تو ذهنم.. یعنی کاری میکنه با نزدیک ترین کسم که نامزدمه در حد وحشتناک دهن به دهن میشم بیچاره رو میکشم زنده میکنم… واقعا” نمیدونم چیکار باید بکنم خیلی حال بدیه !