سلام من حدود 2سال نزدیکی نداشتم. بعداز 2سال نزدیکی دردناکی داشتم که باخونریزی شدید همراه بود. علت چیه پولیپ رحم؟