سلام
27 ساله هستم
حدود 2سال هست که توی رابطه احساسی با کسی هستم
همدیگرو خیلی دوست داریم اما خالی از مشکل هم نیستیم
احساس پوچ بودن میکنم اینکه به هیچ دردی نمیخورم خیلی خیلی زود رنج شدم عصبی شدم افسرده هستم حوصله هیچ چیز رو ندارم
از همه بدتر زبون تلخی دارم خیلی گیر میدم غر میزنم و تیکه میندازم خودم ازین وضعیت به ستوه اومدم چه برسه به اون…
خواهش میکنم کمکم کنید چون گاهی وقتا فکر خودکشی مجدد به سرم میزنه