همسایه ای داریم که وقتی با همسرش کارش به بحث کشیده میشه شروع به فحش دادن میکنه واقعا” نمیشه طوی دیگه این بحث و جدل رو تموم کرد ؟