چرا به دخترای زیبا و از خانواده ی سرشناس پیشنهاد ازدواج کمه ؟ اینو از طرف یکی از دوستان پرسیدم