به نظر مشا با دختر بچه اي كه ذهنش مشغول مسائلي مثل ازدواج و بچه دار شدنه و سوالاتي درباره اين موضوع ميپرسه چگونه بايد برخورد كرد؟؟؟