بنده دو دختر دارم. متاسفانه با موبایل بنده وارد بازی شدند که در تبلیغات بازی یک فیلم پرن نمایش داده شده و هر دو این فیلم را دیده اند و ممضطرب شده اند. چه باید بکنم؟ یکی از دخترانم ۷ ساله و دیگری ۱۳ ساله است. ما خانواده مذهبی هستیم. من و مادرش بسیار نگرانیم.