باسلام دختري 27 ساله هستم قبلا نامزد داشتم كه به دليل مخالفت پدرم بهم خورد منتهي با نامزد قبلم يه بار رابطه داشتم كه از اين رابطه كسي جز نامزدم خبر نداره و به دختر بودنم لطمه نخورده حالا يه خواستگار دارم اين موضوع بايد بهشون بگم؟
درضمن چون دختري مذهبي هستم و تابه حال دست نامحرم بهم نخورده بود حتي به خاطر اين موضوع تصميم گرفتم ازدواج نكنم چون از آبرو خانواده و خودم ميترسم چون اين خواستگارم آشنا هست