دختر20ساله هستم در17سالگی به اجبارخانواده باپسرعموم ازدواج کردم وپنج ماه دیگه بخاطرکتکهای شوهرم ب خانه پدرم رفتم وشوهرم ب بهانه قهرمن برادرم روب قتل رسوندحالابعدازسه سال ازطریق فیسبوک باپسری اشناشدم که 25سالشه مجرده ساکن کرج وقصدش ازدواجه تمام ایده الهای من روهم داره باحقوق1،200هزارتومن اماازمخالفت خانوادش میترسه ضمن اینکه بامادرم دررابطه باازدواجمون صحبت کرده راهنماییم کنیدلطفا