بعد از 21 سال هنوز مشکلاتی دارم مثل اینکه :
وقتی در جمع هستم احساس پائین بودن اعتماد به نفس میکنم و معمولا سکوت میکنم و ساکت میشینم وقتی پیش دوستام یا یه فرد نشستم حرف واسم نمیاد نمیدونم چطور باید سر صحبت رو باز کنم ؟