به عنوان یک دختر چطور میشه به مردی که از یه شکست توی گذشته خودش رنج می بره کمک کرد؟