با سلام آیا دختری که برگه سلامت بکارت ، قبل و بعد از عقد ارائه ندهد در هنگام طلاق ( در دوران عقد) آیا مرد میتواند ادعای نداشتن پرده بکارت دختراز قبل از ازدواج را بکند؟ آیا دراینصورت مهریه به دختر تعلق میگیرد؟