سلام مادری هستم 44 ساله دارای یک فرزند پسر 18 ساله به تازگی ازطرف خاله اش متوجه شده ام پسرم به خاله اش درحد لمس بدن دست درازی کرده است خاله اش حدود سی وسه ساله است ومجرد و پسرم سالیان سال است که درمنزل پدروبزرگ ومادربزرگ رفت وآمددارد و بعضاشبهادر آنجامیماند این اتفاق تازه افتاده است .باپسرم چه برخوردی داشته باشم ؟ کمکم کنید ،مغزم کارنمی کند.ممنون