وقتی از چیزی ناراحت میشم بدترین فکر به سراغم میاد چطوری حساسیتم و زودرنج بودنم به وقایع کنترل کنم . احساس ضعف نمیکنم و همیشه به خودم انرژی مثبت میدم ولی حرفایی ریزی از همسر و خانوادش توی ذهنم میمونه و ازارم میده نسبت به اونا سرد میشم راه حل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟