سلام من یه مقدار اضافه وزن دارم و باید لاغر کنم اما نمیتوانم از خوردن زیاد جلوگیری کنم وخیلی میخورم ایا پر خوریبه دلیل مشکلات عصبی است وکسی که زیاد میخورد به دلیل مشکلات عصبی است