باسلام
پسری30ساله هستم دچار وسواس فکری و عملی شده ام به طوری که بعد از بستن درها چند باری چک می کنم با کسی تا دست میدهم می گویم نکند بیماری داشته باشد منتقل شود تا جایی از بدنم خون پیدا شود می ترسم به بیماری مبتلا شوم تا جایی از بدنم به دلیل کسالت درد داشته باشد به فکر بیماری می افتم و به دنبالش سریع به دکتر مراجعه میکنم تا اتفاقکوچگی می افتد فکرم مشغول می شود و همیشه دارای اضطراب می شوم بعد از استفاده از دستشویی چند باری دستهای خود را می شویم تل لیوان را نشورم استفاد نمی کنم همیشه به فکر آخرت هستم اعتماد به نفس کمی دارم لطفا کمکم کنید