خانم بنده در دوران قبل از عادت ماهیانه بسیار پرخاشگر و عصبانی هستند و با کوچکترین مساله ای دعوا و جنجال به راه می اندازد حتی در محیطهای عمومی و اکثرا به من و خانواده ام ناسزا میگوید و به داد و فریاد میپردازد. این مساله واقعا باعث ناراحتی من است البته ایشان بعد از آنکه خود را از نظر روحی تخلیه کردند آرام میشوند . میخواستم بدانم آیا این مساله عادی است و آیا راه حلی برای برطرف کردن آن نیست ؟ چون من خیلی از این رفتار ایشان در عذاب هستم