با سلام مشکلات من به این صورت است:
1. کمرو بودن و عدم توانایی صحبت در جمع و همچنین صحبت با پسران؛
2. ناتوانی در گرفتن حق خود از دیگران؛
3. بی انگیزگی و ناامیدی؛
4. از دست دادن اراده.