سلام پسرم 7 سالشه واسه كوچكترين چيز خيلي زود گريه ميكنه .و وقتي يه كار اشتباهي ميكنه سريع معذرت خواهي ميكنه براي هر كاري دائم از همه معذرت خواهي ميكنه من خيلي نگرانشم تو رو خدا كمكم كنيد