سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
1

منفي بافي

~
2

اضطراب دارم

~
1

اضطراب وسردرگمي

~
1

خواب

~
1

اشفتگیهای خواب

~
1

ترس از تهمت و افترا

~
1

فوبی

~
2

ترس از جمع

~
0

اضطراب دوری از خانه

~
2

جمع هراسی

~
1

درگیری ذهنی

~
0

ترس از انجام کارها

~
1

استرس زیاد

~
4

تشويش فكري

~
1

ترس از نامزدی

~
1

فرار از کابوس

~
2

چرا کابوس میبینیم ؟

~
2

ترس از سو استفاده جنسی

~