سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده

7

انتخاب راه زندگی

~
1

سوال درموردپروژه(مهم)

~
2

سردرگمی

~
2

سوال در مورددرس خواندن پسر جوانم

~
2

تاثیرسوابق تحصیلی برای تغییررشته ها

~
2

تغییررشته

~
5

مشاوره تحصیلی

~
4

مشکل تحصیلی دراول دبیرستان

~
3

نمراه ام در اول دبیرستان

~
8

برنامه ریزی درس هام

~
2

ادامه تحصیل در اروپا

~
1

قبولی در ارشد

~
9

مشکل تحصیلی

~
2

دوراهی انتخاب رشته

~
1

ترک تحصیل

~
2

زندگی بی معنی

~
5

مشاوره تحصیلی

~
1

ادامه تحصیل دادن

~
1

از ادامه تحصیل زده شده ام

~
6

مشکل درس خوندن

~