سلام من يه دختر 25 ساله هستم با تحصيلات ليسانس، يه خواستگار ديپلمه دارم و خيليا ميگن نميتونم باهاش زندگي خوبي داشته باشم و سطح فكريمون بهم نميخوره به نظر شما چيكار كنم؟