سلام
پسری هستم 28 ساله که 6 ماه میشود با دختری 38 ساله همکار شده ام.
2 الی 3 ماه است که به همدیگر علاقه شدیدی پیدا کرده ایم.
برای اینکه با هم ازدواج کنیم چه راه کاری پیشنهاد میدهید؟
چگونه خانواده ام را راضی کنم؟