سلام، میخواستم ببینم شما برای ادامه تحصیل در میانسالی هم کشاوره تحصصی دارین ؟