سلام من و همسرم ۹ ساله ازدواج کردیم یک پسر ۴ نیم ساله دارم همراه خیلی عصبانیه ه. وقت من از دستش عصبانی شدم دو سه روز باهاش حرف نمیزنم حتی ازش متنفر میشم ولی بعد از دو سه روز که حال من خوب میشه اون عصبانی تر میشه با من حرف نمی،نه فقط با زبونش منو آزار میده نیش و کنایه میزنه از من فاصله میگیره بهانه های الکی میگیره بهش هم گفتم تو با زبونت منو آزار میدی چیزی نمیگه انگار هر وقت منو ناراحت میکنه انتظار داره هیچ وقت عصبانیتم رو بهش،نشون ندم خوب منم اعصابم بعضی موقع ها بهم میریزه در این جور مواقع ازش متنفر میشم.هر وقت همسرم از،سرکار میاد خونه انتظار داره پشتشو ماساژ بدم اگه ماساژ ندم تیکه میندازه میرم خونه خواهرم که اون ماساژ بده میخواد اعصاب منو بهم بریزه .حتی،شده خونه خواهرش هم رفته من تنها تو خونه بودم.چه رفتاری باهاش داشته باشم.ممنون