رابطه جنسی ام کم شده خود ارضایی دارم کمی هم به رابطه با دیگران فکر میکنم