آیا این تفکر درسته که ازدواج با آشنا و فامیل درصد شکستش خیلی کمه ؟