سلام من حدود يك ساله با پسري دوستم قصدمون ازدواجه ولي اين پسر باخانوادش مشكل داره و همش از خونه فراريه شبها با دوستاش تا دير وقت بيرونه.پدرم به خاطر وضع ماليش قبولش نداره .ولي من خيلي دوستش دارم نميتونم بيخيالش بشم.به نظر شما چيكار كنم؟؟؟