سلام
من یکبار ازدواج کردم و بعد 4 سال جدا شدم
حالا یکی از دوستانم را دیدم که ایشان به گفته خودش از 4 سال پیش منو دوست داشته و وقتی فهمیدهد من ازدواج کردم خورده تو حالش و حالا که فهمیده من مجردم دوست داره به هم برسیم ولی خانوادش که صحبت کرده این موضوع اینکه من یک بار ازدواج کردم را مخالفند و یک سنت اشتباه می دانند و می گویند اونم باید بره با یکی مثل خودش ازدواج کنه اما هر دو دوست داریم با هم ازدواج کنیم ولی اون قدرت مقاومت و نصمیم گیری جلوی خانوادشو نداره چکار کنیم به هم برسیم
؟