دوستان چرا اینقدر ازدواج مجدد در بین ما مردم ایران سخته و با نظر تردید بهش نگاه میکنن ؟