سلام 25 سال دارم و مجرد م .نياز جنسي خيلي بهم فشار آورده من فرد مقيدي هستم و نميخوام از راه حرام نيازم رو برطرف كنم.در همسايگيمون يه خانم مطلقه اي هست كه بهش علاقه مند شدم دختر نجيب و با حيايست ايشون نميدونه من بهش علاقه دارم .ميخوام بهش پيشنهاد ازدواج موقت بدم .من هوس باز نيستم ولي وقتي ايشون ميتونه نيازم رو برطرف كنه چرا نبايد بشه؟موندم بهش بگم يا نه؟