سلام من پسری 39ساله هستم ومجرد -باخانمی آشناشدم 43سال دارد وایشون نیز مجرد من کورد هستم وسنی مذهب وسنندج ساکنم.ایشون نیز تورک هستن وسنی مذهب وتالش زندگی میکنن آیا برای ازدواج ازلحاظ اختلاف سن برامون مشکل پیش نمیاد