سلام من خانواده یک دختر از اشنایان در نظر گرفتند ولی من مثل خواهرم دوستش دارم نه ب عنوان همسر