سلام روزتون بخیر. من دوساله ازدواج کردم و تو عقدم .اول ازدواج ک رسمه خانواه ها همو دعوت کنن مادر من چون دست و بالش تنگ بود و خونمونم برا دعوتی کوچیک بود دعوتی نگرفت پدرمم فوت شدن. بجای مادرم ،پدرشون یعنی پدربزرگ من دعوتی گرفتن . حالا بعد دوسال به گوشم رسیده ک مادرشوهرم و خواهرشوهرام گله مندن ک چرا مادرت دعوتی نگرفته .وگفته بعد از اینک عروسی بگیریت و برین خونه خودتون میخام به مادرت و مادربزرگت گله کنم. حالا من چیکا کنم بنظرتون ؟؟؟؟