دختري ٢٦ ساله هستم.دانشجوي دكتري.مدتي هست كه با آقايي ٣٠ ساله از طريق محيط مجازي آشنا شدم كه ايشون هم دانشجوي دكتري هستن.شاغل هم هستن.بيشتر از يك ماه هست كه به قصد ازدواج باهم صحبت ميكنيم براي شناخت بيشتر.از همون اول گفتن كه با خانوادم مطرح كنم و ايشون هم با خانوادشون مطرح كردن.حدود ٤ بار باهم بيرون رفتيم و صحبت كرديم با اطلاع خانوادم.مشكلي كه هست اينه كه ايشون از ابتدا بحث مسائل جنسي رو پيش كشيدن.گفتن طبعشون گرمه.رابطه مقعدي بعد ازدواج از من ميخوان.و اين كه عكس آلتشون رو براي من فرستادن.من خيلي از اينكارشون ناراحت شدم ولي گفتن كه براي اين فرستادم كه بعد ازدواج مشكلي از لحاظ ظاهر و اندازش نداشته باشم.از من عكس با حجاب خواستن با بلوز و شلوار ولي من نفرستادم.مدام حرفهاي جنسي ميزنن و از فانتزي هاشون براي بعد ازدواج ميگن.ايشون تا به حال حتي دستشون به من نخورده.و اينم بگم كه از اول خودشون رو مذهبي نشون دادن.توي ظاهر فردي ريشو هستن.از منم خواستن بعد ازدواج محجبه باشم و موهامو بذارم تو.بنظر شما اين رفتار جنسي ايشون طبيعي هست يا مشكلي دارن؟من خودم آدم معتقدي هستم.طبعم گرمه ولي وقتي ايشون حرفاي جنسي ميزنن سعي ميكنم جلوشونو بگيرم ولي فايده نداره و ادامه ميدن.
چند روز ديگه قراره با پدرم صحبت كنند ولي من هنوز تو انتخابم شك دارم.