26 سالمه و ارشد وابط اجتماعی دارم راستش استاد راهنمای پایانامه ام منو اذیت کرد. قبلا تمایل زیادی به ادامه تحصیل د اشتم اما حالا از درس خواندن فرار می کنم و دوست ندارم ادامه تحصیل بدهم اما خانواده ام از من انتظار دارند… و این مشکل رو نمیدونم چطور حل کنم ؟