سلام .من خيلي استرسي هستم اصلأ نميتونم ريلكس باشم.در اكثر مواقع استرس شديد دارم و اين باعث شده زندگي رو به خودم و دور و بريام زهر مار كنم.به نظر شما چطوري خوب ميشم؟