باسلام
من دچار اضطراب اجتماعی شدم
درتماسها،مکالمات و صحبتهای عامیانه
قبلا اصلا اینطوری نبودم
الان تحمل این شرایط واقعابرام سخته