برادری 32 ساله دارم که به شدت از صحبت کردن در جمع اضطراب و هراس داره … طوری که دچار تپش قلب ولرزش دست و صدا میشه … به مشاور هم مراجعه شده ولی نتیجه ای نگرفته …چطور میتونم کمکش کنم ؟