سلام، بنده قبلاً به خدمت اعزام شده بودم که بعد از چندماه به دلیل قبولی در دانشگاه وارد دانشگاه شدم و خدمت را نیمه رها کردم. اکنون زمان اعزام مجدد من رسیده است.
با توجه به تجربیات ناخوش گذشته و مشکلات مالی، و با توجه به اینکه بنده متأهل (هشت سال) هستم و کار و زندگی و چند کسب و کار نوپا دارم، اعزام مجدد به خدمت و نامعلومی هایی که دارد به شدت بنده را عذاب داده و مضطرب میکند، بطوریکه شبها وقتی به این فکر میکنم که روزی میرسد که صبح بیدار میشوم و به پادگان میروم (به جای زندگی روتین قبلی) دیگر آن شب نمیتوانم بخوابم و تا نزدیک سحر با استرس و اضطراب بیدار میمانم. بنده از نظر شخصیتی درونگرا هستم و بیشترین آزار بنده از نامعلومی هایی است که خدمت برایم دارد. لحظه اعزام به خدمت برایم کابوس شده است.
این وضعیت بیماری و کرونا و بنابر گفته ها تشدید آن در ماه های پاییز بر این استرس می افزاید.
در این خصوص چه کاری میتوانم انجام دهم؟