سلام منفوق العاده از کارم و رئیسم می ترسم.
چون به خاطر هر اشتباه که اکثرا هم از طرف آن ها است با من برخورد شدیدی میشود. حتی در این روزها تلفنم هم خاموش کردم که زنگ نزنند.
قلبم درد میکند. دست چپم رد می کند. بیقرارم و فوق العاده پریشان و گیج در کارها.
حتی حوصله کار کردن هم ندارم.
تر خدا کمکم کنید.