سلام
مشکل یه چیزه .. گریه مزاحم هنگام عصبانیت یا گرفتن حقم از دیگران